Pierwsze

Przetarg dostawa materiałów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie dostaw materiałów
opakowaniowych do produkcji dla Wytwórni Wód „Jura Skałka”:
 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

Ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opakowaniowych do produkcji dla
Wytwórni Wód „Jura Skałka”:

  • ZADANIE 1 - Etykiety i uchwyty
  • ZADANIE 2 - Folia stretch maszynowa
  • ZADANIE 3 - Folia termokurczliwa bezbarwna
  • ZADANIE 4 - Przekładka tekturowa
     
1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

2. Zamawiający wyraża natomiast zgodę na składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną ceną, jakością oferowanych materiałów, wynikami testów przeprowadzonych na dostarczonych próbkach na linii produkcyjnej, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym Oferenta, w tym faktem wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produkcji, jak również wynikami ankiety samooceny dostawcy.

5. Dokumentacja „ Istotnych warunków zamówienia” znajduje się stronie Zamawiającego: www.b-d.com.pl

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Wojciech Musialik - Tel. 32 672 10 30 wew. 27 – zadanie 1,2,3
Krzysztof Hanc - Tel. 32 672 10 30 wew. 27 – zadanie 4


7. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w „Istotnych warunkach zamówienia”. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w „Istotnych warunkach zamówienia”.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 28.12.2021r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

9. Termin związania ofertą: 60 dni.

Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn.zm.), jednak zamawiający niektóre przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Załącznik nr 2  Formularz cenowy Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Załącznik nr 3 Ankieta samooceny dostawcy Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Załącznik nr 4 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
     Rysunek przekładki Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
    Załącznik nr 5 Projekt Umowy Pobierz Data opublikowania 8.12.2021
Informacja o zamknięciu przetargu http://www.b-d.com.pl/materialy/_upload/Informacja_o_zamknieciu_przetargu.pdf Data opublikowania 31.01.2022