Pierwsze

Przetarg dostawa nakrętek

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie dostaw nakrętek PCO 1881 dla Wytwórni Wód „Jura Skałka”:

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
 
UL. 11 LISTOPADA 2/4    42-400 ZAWIERCIE
 
 
Ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę nakrętek standard PCO 1881 z pierścieniem zabezpieczającym dla produkcji wód i napojów gazowanych i niegazowanych w Wytwórni Wód „Jura Skałka”.
 

 
  1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną ceną, jakością oferowanych materiałów, wynikami testów przeprowadzonych na dostarczonych próbkach na linii produkcyjnej, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym oferenta w tym faktem wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produkcji, jak również wynikami ankiety samooceny dostawcy.
  5. Zamawiający wymaga dołączenia próbek w typowych kolorach jak zielony, niebieski oraz rysunku technicznego i specyfikacji produktu do formularza cenowego.
  6. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie zamawiającego.
  7. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Wojciech Musialik, telefon: 32 672 10 30 wew. 27, musialik.w@b-d.com.pl
  1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w istotnych warunkach zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w istotnych warunkach zamówienia.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 11.12.2020r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
  1. Termin związania z ofertą: do dnia 31.01.2021r
 
Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak Zamawiający niektóre przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Załącznik nr 2  Warunki techniczne Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Załącznik nr 3 Formularz cenowy Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Załącznik nr 4 Ankieta samooceny dostawcy Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
    Załącznik nr 5 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 20.11.2020
     Sprostowanie Pobierz Data opublikowania 26.11.2020
    Załącznik nr 1  Formularz oferty - Aktualizacja 26.11.2020 Pobierz Data opublikowania 26.11.2020
   Informacja o wyborze oferty Pobierz Data opublikowania 18.12.2020