Pierwsze

Przetarg fotowoltaika

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MWp

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.

UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

 

Ogłaszają przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2MWp na terenie Wytwórni Wód Jura Skałka, ul Świerkowa 31, 42-421 Włodowice1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oferenta.

4. Zamawiający wymaga dostarczenia referencji na wykonanie minimum dwóch zamówień
o podobnym charakterze i wielkości.

5. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie Zamawiającego: www.b-d.com.pl

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Pan Łukasz Kołodziej tel. 509 842 412

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w „Istotnych warunkach zamówienia”. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w „Istotnych warunkach zamówienia”.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert ma charakter niejawny.

9. Termin związania ofertą: 60 dni kalendarzowych.Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn.zm.), jednak Zamawiający niektóre przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 1 Poglądowa mapę przewidzianej  lokalizacji budowy Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
    Załącznik nr 2 Hala Produkcyjna  - Dopuszczalny rozkład paneli fotowoltaicznych Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 3 Hala magazynowa 7,8 - Dopuszczalny rozkład paneli fotowoltaicznych Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 4  Formularz ofertowy Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 5  Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 6 Projekt umowy Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Załącznik nr 7 Umowa o poufności Pobierz Data opublikowania 10.03.2022
     Informacja o zamknięciu przetargu Pobierz Data opublikowania 13.04.2022