Pierwsze

Przetarg ochrona

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie
dozoru i ochrony mienia zamawiającego:


 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.

UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

 

Ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie DOZORU OBIEKTÓW
ZAMAWIAJĄCEGO I OCHRONY MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO zlokalizowanych w 42-400
Zawierciu, ul. 11 Listopada 2/4 i w 42-421 Skałce, ul. Świerkowa 31.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie aktualnej koncesji, określonej w przepisach
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 t.j.).

1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych i ofert częściowych.

2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną
ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym
oferenta.

4. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie zamawiającego:
www.b-d.com.pl

5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Logistyki i
Marketingu Piotr Niedzielski.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w istotnych
warunkach zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie
zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w istotnych warunkach
zamówienia.

7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 21 października
2020r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2020r. o godzinie
12:00 w siedzibie Zamawiającego

8. Termin związania z ofertą: do dnia 19 grudnia 2020r.

 

Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak zamawiający niektóre
przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert


Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 2  Mapka terenu ochranianego Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 3 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
    Informacja o wyborze oferty Pobierz Data opublikowania 12.11.2020