Pierwsze

Przetarg transport

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie
transportu pracowników

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

Ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie transportu pracowników
Wytwórni Wód „Jura Skałka”.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych i ofert częściowych.

2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną
ceną, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym
oferenta.

4. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie zamawiającego:
www.b-d.com.pl

5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. Logistyki i
Marketingu Piotr Niedzielski.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w istotnych
warunkach zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie
zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w istotnych warunkach
zamówienia.

7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 28 października
2020r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020r. o godzinie
12:00 w siedzibie Zamawiającego

8. Termin związania z ofertą: do dnia 11 grudnia 2020r.

Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak zamawiający niektóre
przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert.


Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 2  Wykaz przystanków oraz mapka Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Załącznik nr 3 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 30.09.2020
     Odpowiedzi na pytania / wyjaśnienia Pobierz Data opublikowania
9.10.2020
     Odpowiedzi na pytania / wyjaśnienia Pobierz Data opublikowania
15.10.2020
     Sprostowanie Pobierz Data opublikowania
22.10.2020
    Istotne warunki zamówienia - Zmiana Pobierz Data opublikowania
22.10.2020
  Informacja o wyborze oferty Pobierz Data opublikowania
26.11.2020