Pierwsze

Przetarg_materiały

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie dostaw materiałów
opakowaniowych do produkcji dla Wytwórni Wód „Jura Skałka”:
 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

 

Ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie DOSTAW MATERIAŁÓW
OPAKOWANIOWYCH DO PRODUKCJI DLA WYTWÓRNI WÓD „JURA SKAŁKA”

1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

2. Zamawiający wyraża natomiast zgodę na składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
zaoferowaną ceną, jakością oferowanych materiałów, wynikami testów przeprowadzonych
na dostarczonych próbkach na linii produkcyjnej, doświadczeniem i przygotowaniem
fachowym oraz wyposażeniem technicznym oferenta w tym faktem wdrożenia i
utrzymywania system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produkcji, jak również
wynikami ankiety samooceny dostawcy.

5. Zamawiający wymaga dołączenia próbek do formularza cenowego.

6. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie zamawiającego:
www.b-d.com.pl

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Anna Skorek, telefon: 32 672 10 30
wew. 21

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w istotnych
warunkach zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie
zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w istotnych warunkach
zamówienia.
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 13 listopada 2020r.
do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2020r. o godzinie 12:00
w siedzibie Zamawiającego

10. Termin związania z ofertą: do dnia 31 grudnia 2020r.


Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak zamawiający niektóre
przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert.


Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Załącznik nr 2  Formularz cenowy Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Załącznik nr 3 Ankieta samooceny dostawcy Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Załącznik nr 4 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
     Rysunek przekładki Pobierz Data opublikowania 21.10.2020
    Załącznik nr 2 Formularz cenowy aktualizacja Pobierz Data opublikowania
4.11.2020
   Wyjaśnienie Pobierz Data opublikowania
4.11.2020
   Informacja o zamknięciu przetargu bez wyboru Pobierz Data opublikowania
2.12.2020