Pierwsze

Dotacje UE

Zakłady Produkcyjne B-D S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Wdrożenie systemu produkcyjno-magazynowego z elementami sprzętowymi w celu zoptymalizowania i zautomatyzowania procesów w obszarze produkcji wód i napojów”


Celem projektu jest: zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno –
Komunikacyjnych w procesach biznesowych firmy
Efektem projektu jest: zwiększenie zdolności produkcyjnych, poprawa
efektywności produkcji i procesów magazynowych w zakładzie produkcyjnym wody.

Wartość projektu: 157 985,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 157 985,00 PLNDOTACJE NA INNOWACJE

Firma Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik Sp. J. dnia 01.12.2012 r. rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu ERP i B2B” Realizowany projekt polegał będzie na utworzeniu i wdrożeniu dedykowanej platformy B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem Wnioskodawcy w platformę sprzętową i systemową, niezbędną do finalizacji przedmiotowego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Nr umowy: UDA - POIG.08.02.00-24-123/12-00
Okres realizacji projektu : 01.12.2012 – 30.11.2013

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 1/3.3/2016
Załączniki do zapytania ofertowego 1/3.3/2016
Informacja o wyborze oferenta