Pierwsze

Przetarg na dostawę materiałów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów.


ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
UL. 11 LISTOPADA 2/4 42-400 ZAWIERCIE

Ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawy następujących grup materiałów:

  • ZADANIE 1 - Materiały spawalnicze i ścierne
  • ZADANIE 2 - Narzędzia skrawające, piły taśmowe, frezy tarczowe, matryce i stemple
  • ZADANIE 3 – Materiały chemiczne (oleje, płyny)
  • ZADANIE 4 – Materiały do pakowania (taśmy, spinki)
  • ZADANIE 5 - Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej oraz środki czystości.
     
1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający wyraża natomiast zgodę na składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie zaoferowaną ceną, jakością oferowanych materiałów, doświadczeniem i przygotowaniem fachowym oraz wyposażeniem technicznym oferenta.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek (po otwarciu ofert Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami).
6. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia znajduje się stronie Zamawiającego: www.b-d.com.pl
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Pan Łukasz Kołodziej – zadanie 1, 2, 3, 4, tel. 509 842 412
Pani Katarzyna Mucha – zadanie 5, tel. (32) 67 013 00-1 wew. 107
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w istotnych warunkach zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty, określonych w istotnych warunkach zamówienia.
9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 27.01.2021r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
10. Termin związania z ofertą: do dnia 31.03.2021r.


Zamawiający oświadcza, iż nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), jednak Zamawiający niektóre
przepisy tej ustawy będzie stosował przez analogię.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z
ofert.     Ogłoszenie przetargu Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Istotne warunki zamówienia Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Załącznik nr 1  Formularz oferty Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Załącznik nr 2 Formularz cenowy Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Załącznik nr 3 Oświadczenie Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Rysunek nr 1 Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Rysunek nr 2 Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Rysunek nr 3 Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Rysunek nr 4 Pobierz Data opublikowania 15.12.2020
     Informacja o wyborze oferty Pobierz Data opublikowania 22.03.2021